X

« اساسنامه و مرامنامه تعاونی  »

براساس این اساسنامه و مرامنامه تعاونی  با همکاری اعضای آن تشکیل گردیده و با موضوعیت و سایر مقررات مندرج در این اساسنامه اداره خواهد شد.
 • ماده 1
  موضوع تعاونی

  عبارتست از جذب سرمایه نقدی اعضاء به هر طریق ممکن و سرمایه‌گذاری آن در امر خرید و فروش کلیه کالاهای اساسی مورد نیاز با شرح و شرایطی که دراین اساسنامه مقرر است به منظور افزایش بهره‌وری و کارآفرینی

 • ماده 3
  سرمایه تعاونی و اوراق سهام

  تابع واریزی اعضاء محترم بوده و قابل تغییر خواهد بود که لازم است مسئولین مالی آن همه ماهه نسبت به تهیه تراز آزمایشی و بیلان مالی اقدام و به هر طریق مقتضی میزان سرمایه و سایر گزارش‌های مالی را به اطلاع اعضاء برسانند، این سرمایه به صورت اوراق سهام خواهد بود و هرسهم نیز قیمت معلوم دارد که در تصمیمات بعدی ارزش اسمی و ریالی سهام نیز تعیین و صورتجلسه می‌گردد، هر عضو می‌تواند هر تعداد سهامی را که صلاح می‌داند خریداری نماید، اوراق سهام معمولی بوده و توسط مؤسسه طراحی می‌شود و صرفاً به منزله رسید دریافت وجه به متقاضیان ارائه خواهد شد که مورد قبول و وثوق متقاضی می‌باشد همچنین حقوق هر سهم متعلق به صاحب سهم و قائم‌مقام قانونی ایشان می‌باشد.

ماده 4ارکان تعاونی

این تعاونی از ارکان تصمیم‌گیرنده زیر تشکیل می‌شود

مجامع عمومی

مجامع عمومی

که همان صاحبان محترم سهام و متقاضیان هستند که به نسبت سهم خود حق رأی خواهند داشت

بازرسان

بازرسان

به منظور پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و ایجاد حسن‌نیت بازرسانی از میان متقاضیان محترم انتخاب و مسئولیت نظارت بر عملکرد هیأت ‌مدیره را دارند، نحوه انتخاب، وظایف واختیارات بازرسان تابع قوانین خاصه بازرسی خواهد بود که لازم است نسبت به مطالعه و دقت‌نظر در وظایف مذکور عمل نموده و شرح آن را به اطلاع مجمع عمومی و اعضای محترم برسانند.

هیأت مدیره

هیأت مدیره

مدیران اداره‌کننده تعاونی هیأت ‌مدیره نامیده می‌شوند که همان مدیران مؤسسه حقوقی پویان هستند و این موضوع بدواً به اطلاع متقاضیان عضویت رسیده و آن را قبول نموده‌اند که در چارچوب قوانین مدون به انجام وظیفه می‌پردازند.

ماده 5مجامع عمومی به دو بخش مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده تقسیم می‌گردد، که برای اتخاذ تصمیم در موارد زیر تشکیل می‌شود

الف) مجمع عمومی عادی جهت اتخاذ تصمیم در خصوص موارد زیر تشکیل می‌شود
 1. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط‌مشی و برنامه فعالیت تعاونی
 2. انتخاب بازرسان
 3. رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی و اخذ تصمیم راجع به نحوه تقسیم سود حاصله تعاونی که توسط مدیران ارائه شده است
 4. اخذ تصمیم درکلیه مواردی که از طرف هیأت‌ مدیره یا بازرسان یا هریک از سهام‌داران پیشنهاد می‌شود
 5. تعیین نحوه اطلاع‌رسانی به سهام‌داران جهت هرگونه اقدام لازم از قبیل شرکت در مجامع، افزایش سرمایه و امثالهم
 6. اتخاذ تصمیم در کلیه مواردی که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است و در چارچوب این توافقات می‌باشد
ب) مجمع عمومی فوق‌العاده جهت اتخاذ تصمیم در خصوص موارد زیر تشکیل می‌شود
 1. هرگونه تغییر در اساسنامه تعاونی
 2. افزایش و یا کاهش سرمایه تعاونی
 3. انحلال تعاونی و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تصفیه آن با در نظر گرفتن قوانین مدون
 4. تعیین تکلیف و اتخاذ هرگونه تصمیم، چنانچه بیش از نصف سرمایه اولیه تعاونی از بین رفته باشد
 5. تبصرهمجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند درباره تمام موضوعاتی که در حدود صلاحیت و تشخیص مجمع عمومی عادی است نیز اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نماید

 • ماده 6

  مجمع عمومی عادی باید حداقل سالی یک‌بار تشکیل شود و همچنین موظف است حداکثر تا آخر تیر ماه هر سال به ترازنامه رسیدگی، حساب سود و زیان سال قبل، تقسیم سود ویژه و سایر مطالب و موارد دستور جلسه و سایر تکالیفی که در این اساسنامه و قوانین مدون مقرر است را انجام دهد و همچنین عنداللزوم جلسات مجامع عمومی را نیز به صورت فوق‌العاده برگزار نماید

 • ماده 7

  تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده براساس تشخیص هیأت مدیره، بازرسان و هریک از سهام‌داران خواهد بود و تابع زمان خاصی نمی‌باشد

 • ماده 8

  دعوت از صاحبان سهام برای شرکت در جلسات مجامع عمومی به طریقی است که توسط اعضاء توافق شده است ولی عموماً از طریق ارسال sms دعوت به عمل می‌آید و این دعوت مناط اعتبار است.

 • ماده 9

  پس از دعوت از صاحبان سهام در همان جلسه اول با هر تعداد شرکت‌کننده اتخاذ تصمیم خواهد شد و مسئولیت عدم‌حضور هریک از اعضاء متوجه خودشان می‌باشد و باید از مصوبات جلسه متشکله تبعیت نمایند و به هیچ عنوان جلسه تجدید نخواهد شد.

 • ماده 10

  محل تشکیل مجامع عمومی و فوق‌العاده در محل مؤسسه حقوقی پویان است و اگر امکان تشکیل جلسه به جهت ازدحام اعضاء وجود نداشته باشد در محل مناسب دیگری به صلاحدید هیأت مدیره جلسات برگزار خواهد شد ولی در هر حال ساعت، تاریخ و محل تشکیل جلسه حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضاء محترم تعاونی خواهد رسید.

 • ماده 11

  به تجویز ماده ۵۷۶ قانون تجارت ثبت اسم تجاری اختیاری است بنابراین حالیه این تعاونی بدون ثبت اسم تجاری شروع به فعالیت می‌نماید و این شرط مورد قبول کلیه سهام‌داران آن خواهد بود ولی چنانچه امکان ثبت بوجود آید با رعایت قوانین و قواعد مربوطه و با تصویب مجمع عمومی توسط هیأت مدیره ثبت خواهد شد لازم است در زمان ثبت برای نام تجاری از گزینه‌هائی استفاده شود که نام پویان داخل آن باشد.

 • ماده 12

  در مجامع عمومی سهام‌داران حق حضور دارند و هر سهام‌دار فقط می‌تواند به تعداد و میزان سهام خود رأی دهد ولی اخذ وکالت از سایر سهام‌داران نیز بلامانع است و هر سهام‌دار می‌تواند وکیل هر چند نفر باشد، ولی وکالت‌نامه ایشان برای شرکت و دادن رأی باید به تأیید هیأت مدیره و بازرسان برسد. ( در اخذ آراء هر سهم یک رأی محسوب می‌شود و هر سهام‌دار که بیش از یک سهم داشته باشد می‌تواند به تعداد سهامش رأی بدهد ).

 • ماده 13

  ریاست و اداره تمامی مجامع عمومی با هیأت مدیره تعاونی خواهد بود

 • ماده 14

  در مجامع عمومی اتخاذ هرگونه تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک آراء افراد حاضر در جلسه معتبر می‌باشد

 • ماده 15

  تقسیم سود تعاونی بین سهام‌داران فقط سالی یک‌بار بوده و توسط هیأت مدیره انجام می‌شود و بازرسان تعاونی بر نحوه آن نظارت خواهند داشت، سهام داران می‌توانند سود حاصله را دریافت نموده و یا آن را به سرمایه اولیه خود ملحق نمایند.

 • ماده 16

  هیأت مدیره در موارد زیر حق تصمیم‌گیری دارد و نماینده قانونی اعضاء سهام‌دار می‌باشد

  • اتخاذ تصمیم و صدور هرگونه دستور درباره کلیه امور استخدامی و سازمانی تعاونی به منظور مدیریت بهینه تعاونی
  • انعقاد هرگونه قرارداد با اشخاص ثالث و لغو آن در جهت انجام امور تعاونی
  • خرید، فروش، تعویض و انتقال اموال منقول و غیرمنقول تعاونی و به کار بردن و استفاده عوائد آن در معاملات
  • دریافت هرگونه مطالبات و همچنین پرداخت دیون مربوطه به تعاونی
  • اخذ وام و هرگونه تسهیلات بانکی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری و یا هر مرجع مالی دیگر به نام تعاونی و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح اعضاء تعاونی
  • بررسی و تصویب بودجه سالانه در بهمن ماه هر سال برای تصمیم‌گیری در سال بعد
  • اتخاذ تصمیم در مورد طرح‌ها و برنامه‌های تعاونی که برای تصویب به مجامع عمومی تسلیم می‌گردد
  • هرگونه اقدام قضائی در محاکم قضائی و مراجع صالحه تحت هر عنوان که طرح گردد و پیگیری آن تا حصول نتیجه نهائی به منظور حفظ حقوق اعضاء
  • تهیه و تنظیم ترازنامه، حساب عملکرد سود و زیان و سایر گزارشات عملیات و عملکردهای انجام شده در سال مالی به اعضاء
  • تفویض بخشی از اختیارات خود به هریک از اعضاء هیأت مدیره و یا اشخاص دیگر برای انجام امور فنی، اداری، قضائی و غیره
  • هیأت مدیره مکلف به انجام ‌کلیه تکالیف مقرر در این اساسنامه و سایر تکالیف قانونی مندرج در قوانین مدون می‌باشد
 • ماده 17

  تعاونی باید حداقل دو نفر بازرس داشته باشد که یکی از بازرسان به عنوان بازرس اصلی بوده و دیگری بازرس علی‌البدل خواهد بود، انتخاب این بازرسان از میان اعضاء بوده و با در نظر گرفتن توان علمی و تجربی و توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند ولی انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 • تبصره مادامی که بازرس اصلی انجام وظیفه می‌کند، هرگونه تکلیف و اختیار از بازرس علی‌البدل ساقط است

 • ماده 18

  اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل نمی‌توانند به عنوان بازرس تعاونی انتخاب شوند

 • ماده 19

  بازرسان هر موقع که مقتضی و صلاح بدانند می‌توانند هرگونه رسیدگی و بازرسی از تعاونی را انجام داده و اسناد و مدارک و دفاتر و اطلاعات مربوط به تعاونی را مطالعه کرده و مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند و نتیجه امر را به مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش نمایند.

 • ماده 20

  سال مالی تعاونی از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد و ترازنامه هم برای همین مدت تنظیم می‌شود

 • ماده 21

  ترازنامه، حساب و سود و زیان، تقسیم سود حاصله و سایر گزارشات مالی تابع قوانین مدون حسابداری و حسابرسی و براساس شرایط مندرجه در این اساسنامه بوده و رعایت آن الزامیست

 • ماده 22

  تعاونی با رأی اکثریت مجمع عمومی و هیأت مدیره منحل می‌شود، در اینصورت یک یا دو نفر از سهام‌داران یا افراد دیگر به عنوان مدیر تصفیه تعیین و وظایف آنان برابر مقررات مدون خواهد بود که نسبت به تصفیه حساب لازم اقدام خواهند نمود.

 • ماده 23

  در سایر مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی و قید نگردیده بر طبق مقررات و قوانین موضوعه و مدون اقدام خواهد شد

 • ماده 24

  هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه بلامانع است مشروط بر اینکه علت تغییر موجه و قانونی باشد

 • ماده 25

  در خصوص نحوه تقسیم سود حاصله از تجارت منظور نظر تعاونی نیز به شکل زیر اتخاذ تصمیم گردیده است که متقاضیان محترم در صورت قبول آن می‌توانند نسبت به ثبت‌نام و عضویت اقدام نمایند

  • ۵۰% از سود حاصله از تجارت مربوط به صاحبان سهام است که براساس میزان سهام بین آن‌ها تقسیم و به موجودی آنان اضافه می‌‌شود
  • ۵۰% دیگر سهم مدیران و اداره‌کنندگان تعاونی است که براساس نحوه فعالیت میان آنان تقسیم خواهد شد
 • تبصرهچنانچه مدیران تعاونی سهام‌دار نیز باشند از ۵۰% بند الف به میزان جداگانه سهیم خواهند بود

 • ماده 26

  کلیه هزینه اداره تعاونی اعم از اجاره محل دفتر، هزینه‌های جاری دفتر و حقوق کارکنان وابسته به عهده مؤسسه حقوقی پویان و مدیران آن در مقام هیأت مدیره تعاونی خواهد بود که از سهم مدیران برداشت می‌شود و سهام‌داران در خصوص هزینه‌های مذکور مسئولیتی نخواهند داشت.

 • ماده 27

  نحوه فعالیت تعاونی تابع قوانین شرعی و قانونی عقد مضاربه است با این وصف که تعاونی پس از جذب سرمایه لازم نسبت به خرید و فروش کلیه کالاهای اساسی مانند مسکن، اتومبیل، لوازم‌خانگی و امثالهم اقدام و سود حاصله را به نحو مندرج در این اساسنامه میان سهام‌داران و مدیران تقسیم خواهند کرد.

 • تبصره 1 فروش به صورت اقساطی بلامانع است و تعیین میزان درصد سود در فروش اقساطی با تشخیص هیأت مدیره متغییر خواهد بود

  تبصره 2 سهام‌داران برای خرید کالاهای مزبور در اولویت قرار دارند و چنانچه سهام‌داران تمایلی به خرید نداشته باشند، فروش اقساطی به افراد دیگر با اخذ ضمانت لازم و معتبر بلامانع است

 • ماده 28

  هر یک از سهام‌داران می‌توانند هر موقع صلاح بدانند از عضویت تعاونی انصراف داده و خارج شوند، ولی لازم است مهلت مناسب و منطقی به هیأت مدیره برای تأمین موجودی بدهند

 • ماده 29

  انصراف با تقاضانامه کتبی صورت می‌پذیرد و شخص منصرف از زمان تقدیم انصراف‌نامه تا تسویه کامل از هیچ سودی در تعاونی بهره‌مند نخواهد بود

 • ماده 30

  مدیریت کامل این تعاونی در انحصار مؤسسه حقوقی پویان است و این حق انحصار به تأیید کامل سهام‌داران محترم رسیده و عدول از آن جایز نمی‌باشد ولی در هر حال مؤسسه پویان موظف به پاسخگوئی در قبال سهام‌داران بوده و در نظر گرفتن صرفه و صلاح سهام‌داران نیز جزء لاینفک این اساسنامه است.

 • ماده 31

  چناچه اختلافی میان مؤسسه حقوقی پویان در مقام اداره‌کننده و هیأت مدیره تعاونی با سهام‌داران حادث شود اعم از اینکه این اختلاف ناشی از سوءتعبیر مفاد این اساسنامه و یا هرگونه اختلاف دیگر باشد مقرر شد موضوع با داوری و حکمیت داور مرضی‌الطرفین بررسی شود و رأی داور مرضی‌الطرفین قاطع دعوی خواهد بود.

 • ماده 32

  واریز وجه و ورود به تعاونی به منزله قبول تمامی مفاد این اساسنامه و تصمیمات بعدی خواهد بود و هرگونه اعتراض بعدی قابلیت استماع نخواهد داشت