X
کارگروه امور شهرداری

کمسیون توافقات

admin 0 420 رتبه مطلب: بدون رتبه

هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت به نام انجمن شهر که اعضاء آن از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی به اکثریت نسبی برای‌مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

ماده 5 شهرداری

admin 0 479 رتبه مطلب: بدون رتبه

براساس ماده۹۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ش ‌که در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ش به تصویب رسید.

ماده 100 شهرداری

admin 0 441 رتبه مطلب: بدون رتبه

از آنجایی که کمسیون م 100 از مراجع استثنایی محسوب می شود و اصل بر صلاحیت مراجع عمومی می باشد و موارد داخل در صلاحیت مراجع استثنایی نیاز به تصریح قانونگذار دارد در نتیجه باید تخلفات مربوطه را حصری قلمداد کنیم .

RSS